Methodist Shona Hymn 212

zvatapinda Ishe wedu
Kune imba yenyu
Titarirei Mwari wedu
Ne’dzi tsitsi dzenyu.

Imba iyi, imba yenyu,
Imba youtsvene;
Ishe uyai tisangane,
Mutiropafadze.

Tinobvuma zvivi zvedu
Mberi kwenyu Ishe;
Tinokukumbirai isu
zvino mberi kwenyu.

zvitadzo zvatakaita,
Imi munoziva;
Tinochema naizvozvo
Nawo mweya wose.

Tifadzisei Ishe wedu
Noruregerero;
Tipupurei Mwari wedu
Noya Mweya wenyu.

Kana dama rotaurwa
Ngatirinzwe tose.
Tichiva nemwenje wenyu,
Pane nguva dzose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.