Methodist Shona Hymn 136

zvaanotitonga iye
Ane chiremera,
Ngaagam’chire kuvonga
Norudo rwomwoyo.

Iye anotikambira
Savatengwa vake;
Paupenyu tiri vake
Nyange nepakufa.

Jesu, gam’chirai venyu,
Tigutiswe nemi,
Tishandire mbiri yenyu
Dakara pakufa.

Mitumbi yedu nemweya
Topira kwamuri;
zvino isu tava venyu
Nokusingapere.

Tarisazve nziyo idzi: 94, 283

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.