Methodist Shona Hymn 134

Mwari samasimba
wengoni norudo,
Mwoyo wangu unotsvaka
Chiso chenyu Ishe.

Gam’chirai ini
Muna Jesu Kristu,
Ndodokwaira kuvimba
Nenduramo yenyu.

zvose zvandoita
Ndiitire imi;
Ndinopira zvipo zvangu
Muzita renyu She.

Jesu ziso rangu
Rokutarirai;
Ngarikudzwe zita renyu
Pasi nekudenga.

Mweya worutendo
Mundimutse ini,
Ndizadzwe nomoto wenyu
NouMwari hwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.