Methodist Shona Hymn 133

Sezva ndakadai, Ishe,
Kuzozvipira kwamuri,
Shamwari yezarukira,
Jesu ndinouya.

Ndinouya norufaro
Kuzopa upenyu hwangu,
Kuzvipira ini chose,
Ndouya kwamuri.

Ndoda kuve muchiedza,
Ndishandire kururama;
Ndoda kushanda nesimba,
Nezvo ndinouya.

Sezva ndakadai, Ishe,
Ndiri mutsva, ndakasimba,
Kuita zvandinogona,
Ndinouya Ishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.