Methodist Hymn

Hymn 274

zuva redu ravapo,
Jesu wakamuka,

   Chifarai, uchirai,
   Jesu wakamuka.
   Chitendai, chivongai,
   Jesu wakamuka,
   Pfugamirai.


Nhasi ndiyo Svondo ‘yo
Yaakamuka Jesu.

Tirirangarirewo
Tichipira iye.

Nokumuka kwake She
Takaruramiswa.

Guva rakakundzwa sei!
Rufu tichatyirei?

Iye wakakwira ‘ko
Kuna baba wedu.

watigadzirirawo
Pokugara uko.

Jesu tichaonazve
Pakudzoka kwake.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.