Methodist Shona Hymn 275

Jesu makapfavisa
onai ini mwana
Mundiitire tsitsi
Kuti ndigare nemi.

Ndinoda kusedera,
Musazondirambidza
Muumambo hworudo
Ndipei nzvimbo yangu.

Ndinokukumbirai
Kuti mundipfavise,
Hamushatirwe nhando
Ndinoda kuva semi.

Jesu mufudzi wangu
Mundibate norudo
Ndive anokudai
Nomwoyo wangu wose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.