Methodist Shona Hymn 276

Jesu munoshovedza vaduku,
Ndinouya;
Ndibatei mutaure neni
Muponisi,
Kuti ndisatsauke panzira,
Ndibatwe naSatani muvengi.

zvinondifadza kuti She wangu
Makafamba
Netsoka tsvene panzira yangu
Pano pasi;
Izvo makanga muri mucheche,
Makavakudza vazvari venyu.

Jesu pindurai mwoyo wangu
Uve m’tsvene,
Somwoyo wenyu, mwoyo muchena,
Mugare’mo,
zvino ndichaziva Mwari baba,
Ndinogokura nokuchenjera.

Ndinogokurumbidza M’ponisi
Misi yose;
Pakutamba napabasa rangu
Ndichaimba.
Ndiyamurei ndikufadzei
Ndichengete yose mirau yenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.