Methodist Shona Hymn 277

Ndouya kuJesu
Anondifarisa,
Anondinyaradza,
Panhamu yangu.

   Ndouya kuJesu
   Ndinogofara,
   Anovashovedza
   Vaduku se’ni.


Ndouya kuJesu
Anondinzwa kwazvo
wondiregerera
Anondidisa.

Ndouya kuJesu
Achandibatsira
Andiperekedze
Kunyika yake.

Ikoko navamwe
Tichafarisisa
Tichiona Jesu,
M’ponisi wedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.