Methodist Shona Hymn 273

Vana veJerusarema
Vakaimbira Jesu,
Navana vanhasiwo
Vanorumbidza Jesu.

   Inzwai,
   Vadiki voimba,
   Inzwai,
   Vadiki voimba,
   o hozana, o hozana,
   o hozana kuna Mambo.


Todzidza kuda Mwari,
Torava shoko rake;
Tigonanga kudenga,
Tigorumbidza Mwari.

Vakuru navaduku
Tinomukurumbidza,
Noku kuwa kukuru
Hozana kuna Mambo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.