Methodist Shona Hymn 306

zuva ranhasi Ishe wedu
Tinokudza chose
Nokuti imi matsaura
Hwayana dzenyu baba
Kuti isuwo vana
Togopa humbowo tose
Hwokuti ivo vana voga
Vazvipira kushanda.

baba samasimba musiki
Ropafadzai vana
Vazvipira savashandiri
Vachazomuimbirai
Isu hatina simba
Rokuchengeta chipo
Asi tinovimba naMwari
Mharidzo ichafamba.

Vamwe makavapa zvipo’zvo
zvokuita basaro
Asi vamwe havambogona
Kuona tarendaro
Vamwe vanoparidza
Vamwe vachidzidzisa
Vamwe vanorapa zvirwere
Nhasi ava vaimbi.

Titsigisei mukumuzivai
Tigowanawo simba
Rokukunda muedzi Satani
Ari pakati pedu
Ishe nyakusika baba
Tatenda rubatsiro’rwo
zvotoenda kudzimba dzedu
Mutichengete imi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.