Methodist Shona Hymn 308

Mwari baba samasimba
Tinokukudzayi
Imi makatipa chipo
Chokukuimbirai

Hezvi nhasi tasangana
Mubasa guru sei
Rokupfekedza vaimbi
Nokuvasimbisa

Ichi chipfeko ndechenyu
Ngachiropafadzwe
Chishandiswe basa renyu
Mukumurumbidzai

Chiropafadzai vana
Vazvipira nhasi
Vashandise tarendaro
Vachikuimbirai

Ngakuti Mweya Mutsvene
Uvafudze vose
Vagoparidza nenziyo
Marudzi apone.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.