Methodist Shona Hymn 309

Nhasi tose taungana
Kuti titsidze kwamuri
Mwari wedu wechokwadi
Nyasha dzenyu dzakakomba.

Hava vana vazvipira
Kuti vaparidze shoko
Vachishandisa tarenda
Iri ravo rokuimba.

Vavengi vazhinji kwazvo
Vangade kuvarasisa
Konzai kuti vabate
Chipo ichi chamavapa.

zvino vava kuzopfeka
Hanzu idzi dzemachira
Asi mwoyo yavo Ishe
Ngaipfeke imi baba

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.