Methodist Shona Hymn 310

Nevatsvene avo vazorora
Vakarumbidza namabasa
zita raJesu kusingapere
Ha-areruya! Ha-reruya!

Ndimi dombo, bako, namasimba
Mbirimi yavo muhondo huru
Murima guru imi mwenje wavo
Ha-areruya! Ha-reruya!

Varwi venyu, vakarwa nesimba
Savo varwi vazorora nemi
Vawanewo ngundu yavo vakundi
Ha-areruya! Ha-reruya!

Ruwadzano rwakaropafadzwa
Toshinga vatsvene vachibwinya
Vose pamwe vose ndevenyu
Ha-areruya! Ha-reruya!

Kana kurwa kwaremesa kwazvo
Tonzwa kure nziyo dzokukunda
Mwoyo yosimba kwazvo
Ha-areruya! Ha-reruya!

Runako rwekudoka kwezuva
Kuzorora kwevari vakundi
Nerunyararo muParadhisi
Ha-areruya! Ha-reruya!

Kozosvika kubwinya kwezuva
Vakundi nenguwo dzinobwinya
Mbiri kuna baba, Mwana Mweya
Ha-areruya! Ha-reruya!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.