Methodist Shona Hymn 305

Tokupai zvino baba,
Iyi imba yenyu,
Yatakakuvakirai,
Igamuchirei.

Vamwe vakadikitira,
Pakuvakwa kwayo,
Vamwe vakabisa zvipo
zvokuivakisa.

Ngatiropafadzwe muno
Nokuvapo kwenyu,
Vatadzi varopafadzwe
Nokunatsa kwenyu.

Komborerai vapinda
Vonamata muno,
Mukomborere navana,
Vave mhuri yenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.