Methodist Shona Hymn 291

zuva rabuda kakare
Tinonamatazve,
Kuti kupenya kwaMwari
Kutitungamire.

Tisatsaukane naMwari
Nenzira yezvivi;
Titaure chokwadi chete,
Tizere norudo.

Tiyamureiwo Kristu
Musi wose uno,
Pakunyengedza kwaSatani
Kunotikombera.

Tinoda kukudza imi
Namabasa edu;
Kana atangiswa nemi
Angabudirire.

Ngatizvibatei, Mwari,
Tirege kukundwa
Nokukanuka kwenyama
Kwakaipa kwazvo.

Ngakuve ruropafadzo
Kuna Mwari baba
Nokuna Mwanakomana,
NoMweya Mutsvene.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.