Methodist Shona Hymn 290

Denga rizere nemi
Kristu Mwenje mukuru,
zuva rokururama
Rima rakundwa nemi;
Nyamatsatsi, budai
Yedzera mwoyo wangu.

Handingafumofara
Kana musipo imi;
Rufaro haruvepo
Kudzamara musvike;
Kana mandiyedzera
Ndinofara zvikuru.

Vheneka mwoyo wangu
Rima rangu ritandwe;
Ndizadzwe noutsvene,
Kutya kugoparadzwa;
Mundiyedzere kwazvo
Kuve samasikati.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.