Methodist Shona Hymn 74

Zadzisai chirevo chenyu.
Mwari, Ishe wechokwadi;
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso.

Namabvi kuneyi nyika
Ngaapfugame panemi,
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru hwenyu.

Tongai, Jesu, tongai!
Rwouya nemi rufaro;
Nezvikanganiso zvedu
Yatadzika yose nyika.

Tarirai nyika yedu,
Regererai zvitadzo;
Ishe musatitsamwire
Isingafe mhuri yayo.

Rambai She, tisazvidze
Zvidzidziso zvezwi renyu;
Mutimutsirire baba,
Tigonzwa chokwadi chenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.