Methodist Shona Hymn 75

Ndimi baba makasika zvapasi,
Yose nyika namatenga ndeenyu.

   Ngakuitwe kuda kwenyu,
   Ngakuitwe panyika,
   Sezva kunoitiwawo,
   Mudenga routsvene.


Isu vanhu vamarudzi nendimi,
Naro gungwa nezvisikwa ndezvenyu.

Noumambo hwapanyika ndohwenyu,
Navatongi vatinavo ndevenyu.

Namasvondo atinawo ndeenyu,
Naro Shoko rinobvamo nderenyu.

Naye Jesu wakauya ndowenyu,
Naye Mweya watinaye ndowenyu.

Imi vanhu muri pano panyika,
Pfugamai kuna Mwari wedenga,

Ndimi nawo mabvi ari panyika,
Ngazvityoke kuna baba wedenga

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.