Methodist Shona Hymn 76

Ruponiso! Runofadza!
Rumbo rwakanaka!
Runorapa vakuvari
Runobisa kutya.

   Mbiri, simba norukudzo
   zvese ndezvake narini!
   Jesu Kristu Mununuri:
   Hareruya! Hareruya!
   Hareruya! Kudzai She.


Ruponiso rweGwayana
Tinorutunhidza
Ruchamutsa mwoyo yedu,
Ndimi dzirumbidze.

Ruponiso! Ngarunzwike
Nayo nyika yose,
Nehondo dzedenga dzose
Dzitaure narwo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.