Methodist Shona Hymn 73

Changamire! Muponisi,
Ishe makambozvidzwa,
Nezvirwadzo zvenyu, Tenzi,
Takawana kupona;
Changamire! Mambo Jesu,
Mutakuri wemhosva,
Nako kufa kwakakomba,
Takapiwa upenyu.

Gwayana raMwari baba.
Diramhamba ravanhu,
Nenzira yorudo rwenyu,
Takaripirwa mhosva
Tose tinoregererwa
Neropa renyu Ishe,
Tinozopinda kudenga,
Tayananiswa naShe.

Changamire! Makagadzwa
Pachigaro chitsvene;
Hondo dzose dzokudenga,
Dzinokukurumbidzai;
Munoteurira isu,
Munotigadzirira,
Kuti tigowana nzvimbo,
Pautsvene hwedenga.

Makafanera kupiwa
Rukudzo noutsvene;
Takafanera kuimba
Nziyo dzisingapere;
Tiyamurei ngirozi
Imbai nziyo dzenyu,
Dzokunaka kwoM’ponisi,
Noukuru hwaIshe.

Tarisazve nziyo idzi: 121, 207

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.