Methodist Shona Hymn 240

wafa, wafa, Muponisi!
wakafira vakatyora
zvemirau yake;
wakafira kuponisa,
wakafira kuvapinza
Mune denga rake.

Tsitsi dzenyu hadzipere!
Ngoni dzenyu dzichiripo
Nyamba takatadza;
Ishe munotinanisa,
Ishe munotinyadzisa,
Nezva munoita.

Ichi chifungiso chenyu
Chokutiripira kwenyu
Mhosva dzedu dzose;
Ngachigare nguva dzose
Tinzwe ngoni dzenyu, Tenzi,
Pane mwoyo yedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.