Methodist Shona Hymn 241

Jesu tinoita
zvamakatiudza;
Nenzira yamakatipa
Tinouya Ishe.

Tozarura mwoyo
Kukupai nzvimbo;
ona Gwayana rasvika
Shamwari yom’tadzi

Kuvapo kwaIshe
Kunogutsa mwoyo,
Tinzwe kubwinya kwaMwari
Kusingataurike.

Rufaro rwedenga,
Rufaro rwomweya,
Ruripo pachidyo chenyu
Chatagadzirirwa.

Tipeiwo kudya
Kutsvene kwedenga,
Tifukidzei norudo
Rusingazopera.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.