Methodist Shona Hymn 239

Makatora chingwa, Jesu
Mukachimedura,
Mukati, Torai, mudye;
Ndomuviri wangu.

Jesu, matora mukombe,
Mukati mavonga;
Ndochitenderano chitsva
Mune ropa rangu.

Tinotora chingwa, Jesu,
Totarira imi;
Tinotora tidye icho
Tichifunga imi.

Tinotora nomukombe,
Tichivimba nemi,
Tinonwa kwauri tose
Tichifunga imi.

Hymn Details

One thought on “Hymn 239

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.