Methodist Shona Hymn 238

baba wedu tarirai
Vapfugama mberi kwenyu;
Vanzwei, muvagamchire,
Muvaite vana venyu.

Vakatengwa nemi, Jesu,
Nokuti makavafira;
Vakarinzwa ropa renyu
Ravakanzwa nezwi renyu.

Chibvisai mhosva dzavo,
Dzisarove hana dzavo,
Varegererwe zvitadzo;
Varegererei zvino.

Shambidzai mwoyo yavo,
Pachenyu, Mweya Mutsvene;
Pakunyengetera kwavo
burukirai pavari.

Mwari, mumimhu mitatu,
Garai mumwoyo yavo;
Vazova kwamuri chose
Vagoenda pakudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.