Methodist Shona Hymn 237

Maisa murau Jesu
Kwavari vadzidzi venyu,
Endai kunyika dzose
Mudzidzise ndudzi dzose.

Vanorinzwa, vakatenda,
Vakagamuchira dama
Makati vabhapatidzwe
Vachengete tsika yenyu.

Hava, vakadaro Ishe
Vakarinzwa vakatenda,
Vanoda kubhapatidzwa
Kuzadzisa dama renyu.

Torumbidza imi baba
NoMwanakomana Ishe
Nemi Mweya woutsvene,
Torumbidza Mwari oga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.