Methodist Shona Hymn 159

Vongai kuna Jehovha,
Nokunaka kwake,
Kuti dzose ngoni dzake
Hadzina magumo.

Ndudzi dzose ngadzidaro
Ne’mba dzavo dzose,
Kuti dzose ngoni dzake
Hadzina magumo.

Ndakashovedza Jehovha
Pakutambudzika;
Akandinzwa, ndikaiswa
Pakufarikana.

Ishe ari pedyo neni
Anondiyamura,
Anozondisimbaradza
Pazviyedzo zvose.

Kana Ishe ari pedyo
Handitye chinhu;
Kufa, nzara, nokurwara
Hazvizondikunda.

Kuvimba naye Jehovha.
Nokunzvenga naye;
Kusavimbazve navanhu,
Ndizvo zvinodiwa.

Imi muri Mwari wangu,
Ndichakuvongai;
zvirokwazvo muri wangu,
Ndichakukudzai.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.