Methodist Hymn

Hymn 145

Vongai Jehovha, mudane zita rake,
zivisai zvikuru zvaakaita iye:
Mwoyo yavanotsvaka Jehovha ngaifare,
Imbai kwaari nenziyo dzokukudza.

Tsvakai Jehovha nesimba rake rose,
Tonderai naniso dzaakaita Iye;
Mwoyo yavanotsvaka Jehovha ngaifare,
Kudzai Jehovha nezita rake dzvene.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.