Methodist Shona Hymn 144

Ichokwadi, Jesu ndowangu,
Ndizvo zvandinogonda nazvo,
Ndova mudyi wenhaka yaShe,
Ndasukwa neRopa noMweya.

   Heyi nyaya nechimbo changu
   Kutunha Muponisi wangu.


Kuzvipira kwangu kwaari,
Ndabva ndaona ‘faro rutsva,
Naidzo nhume dzokudenga.
Dzouya nenyaya dzetsitsi.

Kuzvipira kwangu kwaari,
Ini maari ndoshangara,
Ndakataririra kudenga,
Ndozadzwa nenduramo dzake.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.