Methodist Shona Hymn 146

Mwari mune simba rose,
baba wadzo dzose tsitsi,
Tinokutendai kwazvo
Nenzira yetsitsi dzenyu.

Tinokukurumbidzai
Nokuti makatisika,
Makatichengeta imi
Makatiropafadzawo.

Asi pam’soro pazvose
Tinokutendai baba
Norudo rwenyu rukuru
Pamakatisunungura.

Tinokukurumbidzai
Nenzira yengoni dzenyu
Dzokuwanikwa kwetsitsi,
Netariro youtsvene,

Tinoteura mutipe
Mwoyo ive nokuvonga,
Tionise rurumbidzo
Mukugara kwedu kwose.

Tozvipira kushandira
Jesu Kristu, Ishe wedu,
Tifambe pachiso chake
Noutsvene misi yose.

Kurumbidzwa nokubwinya
Ngakuvepo kuna baba
Nokuno Mwanakomana
Nokuna Mweya Mutsvene.

Tarisazve nziyo idzi: 126 , 141

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.