Methodist Shona Hymn 147

Jesu ndokudai Muponisi wangu,
Ndosiya zvose zvakaipa zvangu,
Imi M’sununguri, imi M’chengeti,
Ndokudai Jesu, ndokudai Jesu, ndokudai
Jesu, ndokudai zvino.

Ndokudai nokuti Imi mandida,
Makandibayirwa pamuchinjikwa,
Ndokudai nokuti makandifira,
Ndokudai Jesu, ndokuti Jesu, ndokudai
Jesu, ndokudai zvino.

Ndinogokudai ndichiri mupenyu,
Ndichakurumbidzai mazuva ose,
Nomusi wokufa ndinogoimba,
Ndokudai Jesu, ndokuti Jesu, ndokudai
Jesu, ndokudai zvino.

Kakare kana ndavako kudenga,
Ndichagara nemi, ndichakukudzai,
Ndichaimba kwazvo, navanhu vose,
Ndokudai Jesu, ndokuti Jesu, ndokudai
Jesu, ndokudai zvino.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.