Methodist Shona Hymn 148

Kwaendepi Ishe Jesu
Kufariswa kwangu,
Iko kwandaiva nako,
Pakutanga kwangu?

Kufadziswa kwakadaro,
Pano mwoyo wangu!
Nyamba zvino kwakaenda
Kufadziswa kwangu.

Iko kurasika Jesu
Kwakandinyadzisa;
Pamhidzai kundigam’chira,
zvino ndinopfidza.

Nemi Mweya woutsvene
Pamhidzai kuuya
Ndinovenga zvakaipa
zvakandiparadza.

Ndiyamurei Ishe wangu,
Ndisiyane neyo
Midzimu inondirasa,
Yandirasikisa.

Ndive nokufamba nemi,
Ndiri hama yenyu;
Kuti ndikwanise yose,
Mirairo yenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.