Methodist Hymn

Hymn 149

Ndiri wenyu Ishe Jesu,
Munondiregerera;
zvamabvisa zvivi zvangu
Mukati: Uri wangu.

Ndiri wenyu Ishe Jesu,
zvamunondinyaradza;
Munondiudza nengoni,
Kuti muri wanguwo.

zvandigere Ishe Jesu,
Ndosimbaradzwa nemi;
Ndinofadzwa ndinofara,
Muri wanguwo Jesu.

zvandiri muno munyika
Ndoperekedzwa nemi,
Ndiri wenyu, muri wangu,
Kudakara narini.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.