Methodist Shona Hymn 103

Vatadzi munodiwa,
Imi makarasika
NdiJesu wodaidza
Vadariki vakawa

   Imbai zvakarezve
   Vatadzi vogam’chirwa
   NaKristu Muponisi,
   Nhau inoshamisa.


Anokupa zororo,
Tenda chete kwaari;
Anokoka vatadzi
Anokuregerera.

Handichapiwa mhosva
Nokudarika kwangu,
Ndakachenurwa zvivi
Nokufa kwaShe wangu.

Jesu wandigam’chira
Ini mutadzi kwazvo,
Achandigadzirira
Nzvimbo yangu kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.