Methodist Shona Hymn 104

Jesu wakauya pasi
Kuponisa mweya wangu;
Ndanyururwa muzvitadzo
Nengoni norudo.

   Ndainyudzwa mumatope;
   Jesu wakandinyurura;
   Ndakabviswa mune rima;
   Ndanyururwa, ndinotenda.


Wakandidana norudo
Ini ndichiri mutadzi;
zvandakazoti ndabvuma
Akandinyurura.

Wakakuvadzwa neminzwa
Akaroverwa pamuti,
Asi mumadzudzo angu
Wakandinyurura.

Zvino ndava wokudenga,
Mweya wangu unofara;
Ndinoshama, ndinofara,
Wakandinyurura.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.