Methodist Shona Hymn 106

Mweni anogogodza
Zvakapfava zvikuru,
Anodisa kupinda
Ano rudo rukuru.

Usapfigire kunze
Mudzidzisi mukuru
Nokuti anouya
Namashoko makuru.

Vazhinji vakapona,
Nesu tingaponewo
Kana tagamuchira
Mazwi oruponiso.

Mweni uyu ndiJesu,
Angafare zvikuru
Kuva newe kudenga;
Zvipire iye zvino.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.