Methodist Shona Hymn 107

Uyai kuna Muponisi;
Takaratidzwa nzira naye;
Zvino ari pakati pedu,
Anoti: Uyai.

   Tichazofara taungana,
   Mwoyo yacheniswa pazvivi;
   Taungana noMuponisi
   Ikoko kudenga.


Uyai vanangu, tererai;
Izwi raIshe rinodana;
Ngatipembere norufaro:
Uyai! Uyai!

Ngatifungezve achinesu;
Titerere kudana kwake;
Inzwai zvino anodana:
Uyai vanangu.

Tarisazve nziyo idzi: 21

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.