Methodist Shona Hymn 108

Pane sipiti rizere
Neropa raJesu;
Vatadzi vanoshambwamo
Vocheneswa zvivi.

   Ndinotenda, ndinofara,
   Jesu wandifira,
   Napamuchinjikwa ropa
   Randaparadzirwa.


Uyo m’pati wakafara
Kuona sipiti,
Neni mutadzi mukuru
Ndinonatswa naro.

Handifanere kupinda
Kudenga kutsvene,
Asi imi makaripa
Mhosva dzangu dzose.

Ropa renyu rine simba
Gwayana raMwari,
Rokutsikinura vose
Kuti vatsveniswe.

Zvandakaona sipiti
Kusvikira nhasi,
Ndikabva ndasuma rudo
Runotiponisa.

Ndichaimba nero shoko
Nguva dzangu dzose;
Nokudenga ndichakudza
Rudo rwenyu Tenzi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.