Methodist Shona Hymn 109

Baba, nedzo tsitsi dzenyu,
Tarisai mweya wangu,
Ndinochema mberi kwenyu:
Bvisai zvitadzo zvangu.

Ini ndiri mberi kwenyu,
Inzwai kuteta kwangu,
Mhosva dzinondinyadzisa:
Bvisai zvitadzo zvangu.

Handimanikidzwe nemi,
Inzwai kudana kwangu,
Ndoziva handifanire:
Bvisai zvitadzo zvangu.

Ishe baba ndine tsvina,
Shambidzai mwoyo wangu,
Ndipei ruregerero,
Bvisai zvitadzo zvangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.