Methodist Shona Hymn 110

Mwari Ishe makavanzwa
Nyange ndokurwarirai,
Hamuonekwe kwandiri
Kunyange ndazvikumbira.

Ndine zvivi zvechokwadi
Ndine mhosva mberi kwenyu
Ndanga ndino kunyengedza
Nyange ndave nezwi renyu.

Ndakakundwa nokuzvida
Mwoyo ukakurambai,
Nyange makandidaidza
Ndakatozviita matsi.

Musandirasewo Ishe
Nyange ndakaite’zvi
Ndodiiko ndoendepi
Kana ndikaraswa nemi?

Shewe! Tenzi ndakatadza
Ndaizvidza izwi renyu,
Asi rudo rwenyu Kristu
Rwandidzumbunura zvino.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.