Methodist Shona Hymn 111

Kudai ndichibvuma
Nomwoyo wangu wose,
Kutsaukana nazvo
Zvose zvitadzo zvangu,
Ndiuyewo kwamuri
KuMuponisi wangu.

Kudai ndino kunzwa
Urombo hwomumwoyo,
Hunonditungamira
Mukutendeukawo;
Ndifambe nayo nzira
Yoguma murufaro.

Kudai ndichitenda
Nemwoyo wangu wose,
Ndinamatire kwa’ri
Wafira mhosva yangu;
Ndigare ndichivimba
NoMuripiri wangu.

Kudai ndine simba
Rinobva kuna Ishe
Rokuramba zvenyika
Ndinangewo kudenga;
Ndimutsirirei She,
Ndibude pakuipa.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.