Methodist Shona Hymn 180

Vakaropafadzwa
Varombo pamweya;
Nokuti Ushe hwaMwari
Ndohwavo kudenga.

Vakaropafadzwa
Vanochema pano;
Vachanyaradzwa naIShe
Vachafara kwazvo.

Vakaropafadzwa
Vasingazvikudze;
Vachagara nhaka huru
Yokunyika yose.

Vakaropafadzwa
Vose vane nzara;
Vanotsvaka kururama
Vanozogutiswa.

Vakaropafadzwa
Vose vane ngoni;
Kana vachitongwa ivo
Vachanzwirwa tsitsi.

Vakaropafadzwa
Vane mwoyochena;
Vanotsvaka Mwari
Vachazomuona.

Vakaropafadzwa
Vanoyananisa;
Voita basa raMwari
Ndivo vana vake

Vakaropafadzwa
Vanotambudzwawo;
Nokuti Ushe hwaMwari
Ndohwavo kudenga.

Tarisazve nziyo idzi: 82

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.