Methodist Hymn

Hymn 179

Ngandibereke mapudzi,
Ayo oMweya Mutsvene,
ohunhu nokururama
Nduramo nomwoyochena,
Izvo zvose zvorutendo,
Nezvorudo norufaro.

Izvo zvinhu ngazvikure
Mumwoyo nenguva dzose,
zvindiyamure ndidzure
Kose uku kumanikwa
Kousvinu nokwetsino
Nokwezvinhu zvinobvako.

Hongu, Ishe, nganditunge
Ndivewo anobereka,
Ndivavarire kuwana
zvosewo zvakarurama
zvigorega kuzorambwa
Hwose unhu nadzo tsika.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.