Methodist Shona Hymn 178

Farai mazuva ose,
Rambai muchinamata,
Vongai pazvinhu zvose,
Ndizvo zvaanoda Mwari.

Regai kudzima Mweya,
Musazvidze zvaprofitwa,
Regai kuipa kwose,
Mubatise zvakanaka.

Mwari wakatendeseka,
Ndiye anotidanidza
Tive vatsvene saJesu;
Achazviita pachake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.