Methodist Shona Hymn 181

Hoyo mushandiri waShe!
Ndoda kurairwa nemi
Kuchengeta shoko renyu
Nokuedza kuda kwenyu;
Ndisaite kuda kwangu,
Ndizadzise kururama.

Kana mandinzwira ngoni
Kuti ndiitiswe basa,
Sarudzai zvamunoda,
Asi garai mandiri;
zviito ngazvive zvenyu
zvakanaka, zvakakwana.

Pfungwa dzangu dzose Ishe
Ngadzitungamirwe nemi,
basa rangu rive renyu,
Ndiro rakakwana chose;
Ndiro rinofadza baba,
Renyu roga rakanaka.

Ndinozviisa kwamuri,
Ndiri ivhu, mundiumbe;
Mundiite hari yenyu,
Ndikutererei chose;
Ndive mushandiri wenyu
Paupenyu napakufa.

Hymn Details

6 thoughts on “Hymn 181

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.