Methodist Shona Hymn 182

Tenzi ngandifambe nemi,
Munzira dzokushandira;
Ndikuridzirei ini,
Ndisatye kudikitira.

Ndimutse vane chinepfu,
zvimwe neshoko rorudo,
Ndidzore varitairi
Kuti vanange kumusha.

Ndidzidziswe kuva nemi
Ndirambe ndakakwamira
Mumabasa orutendo,
Noruvimbo runokunda.

Kwamuri ndine tariro
Inovhenekera mberi
Murugare rwamunopa
Ngandigare nemi Tenzi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.