Methodist Shona Hymn 183

Urwo rutendo rukuru
Rwokutenda somucheche,
Norudo rwebasa renyu,
Ngandipiwe Mwari irwo,
Ngarwukunde mwoyo wangu
Ndiparidze dama renyu.

Ndipei rudo neshungu
Ndichemere vanotadza,
Ngarwuvepo rwundipise
Ndivadzore pane ngozi,
Ndivadzorere panzira
Yamunoponisa nayo.

Ngandibvume nazvinoka
Ndizvipire vakatadza
Vasingazive M’ponisi;
Ndivavarire ndiwane
Vose navari murima
Vasafe vasamuziva.

Matarenda nezvipiwo
zvose baba zvandinazvo
zvishandiswe basa nemi;
Ndifambise dama renyu
Ndiudze vatadzi vose
Kuti Jesu hama yavo.

Ngaupiswe mwoyo wangu,
Uzadziswe rudo rwenyu,
Ndiedze nesimba rose
Ndivade kufana nemi,
Ndiuye navo kwamuri
Mufudzi wakavafira.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.