Methodist Shona Hymn 88

Vakaropafadzwa avo.
Vane tsika yenduramo,
Vanofamba mumurau
WaJehovha, Mwari wavo.

Swededzai mwoyo wangu
Kuzvipupuriro zvenyu;
Ndizvo zvinondipa mano,
Ndinorida shoko renyu.

Kana ndichirangarira
Shoko renyu randinoda,
Ndipeiwo kunzwisisa
Ndidzidze zvirevo zvenyu.

Handingatongokanganwa
Shoko iro roupenyu;
Makandiponisa naro,
Ndikaropafadzwa kwazvo.

Pazvirevo zvenyu Ishe
Ini ndinowana njere;
Shoko renyu ndiwo mwenje
Kuti handizogumburwa.

Shoko renyu nhaka yangu
Kusvikira pakuguma;
Shoko renyu rakasimba
Nokusingapere Mwari

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.