Methodist Shona Hymn 89

Tine dama renyu, Mwari,
Noupenyu naro;
Rinotizivisa zvivi
NoM’ponisi wedu.

Rakafamba iro dama
Richafamba iro;
Ose marudzi enyika
Amirira iro.

Dzinokundwa hondo dzose
Neri dama Ishe;
Ichazara nyika yose
Neri dama Ishe.

Dzose nzizi dzapanyika
Dzichafara naro;
Navanhu vose venyika
Vopfumiswa naro.

Dzichapera hondo dzose
Nezwi renyu Mwari;
Kuchauya kuwadzana
Nezwi renyu Mwari.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.