Methodist Shona Hymn 87

Imi Mweya waMwari
Itai kuti tinzwe,
Mutitsanangurire,
Mashoko outsvene,
Anovapa upenyu
Vanoateerera.

Vanogokomborerwa
Vanonzwa shoko renyu,
Vanoriita pano
Vachakuonaiwo;
Pamunozodzokazve
Vachava pedyo nemi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.