Methodist Shona Hymn 46

Vakafara vano urombo
Vachawana ushe hwedenga,
Kunzi ndohwavo.

Vakafara vanozvichema,
Vachawana chivaraidze,
Mweya wedenga.

Vakafara vanyoronyoro,
Vachawana zvikurukuru,
Nhaka yedenga.

Vochemera zvokururama,
Vachagutswa zvikurukuru
Nokururama.

Vakafara vazere nyasha.
Vachapiwa nyasha dzedenga,
Dzavanotsvaka.

Vano mwoyo wakacheneka,
Vachafara kuona Mwari,
wavanotsvaka.

Vanoshinga kutsvaka Mwari,
Vachapiwa Mweya wokuva,
Vana vedenga.

Ivavo vokuyananisa,
Vachazonzi vana vaMwari,
Vana vedenga.

Vakafara vatambudziki,
Pam’sana pokururama,
Ushe ndohwavo.

Faraika vari munyatwa,
Muchatuswa zvikurukuru,
Tuso ndiJesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.